دانش بنیان "نانو بسپار فکور"
تولید کننده تخصصی نانو پلیمرهای پیشرفته